قیمت میلگرد های آذر فولاد امین 90 تومان کاهش یافت.